கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

தற்போது படித்த இளைஞர்கள் அதிகம் தேடிச் செல்வது?


தற்போது படித்த இளைஞர்கள் அதிகம் தேடிச் செல்வது?


sabiullah 06-Mar-2015 இறுதி நாள் : 13-Mar-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

தனியார் வேலை

5 votes 19%

அரசு வேலை

11 votes 41%

வெளிநாட்டு வேலை

8 votes 30%

சுய நிறுவன வேலை

2 votes 7%

வேறு வேலை

1 votes 4%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

தனியார் வேலை

23 votes 23%

அரசு வேலை

30 votes 29%

வெளிநாட்டு வேலை

36 votes 35%

சுய நிறுவன வேலை

6 votes 6%

வேறு வேலை

2 votes 2%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

5 votes 5%


மேலே