கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

கடவுள் இருகிறாரா? இல்லையா?


கடவுள் இருகிறாரா? இல்லையா?


Geeths 05-Oct-2015 இறுதி நாள் : 08-Oct-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஆம்

17 votes 65%

இல்லை

4 votes 15%

இருந்தால் நல்லாத்தான் இருக்கும்

5 votes 19%

வாசகர் தேர்வு

ஆம்

62 votes 67%

இல்லை

15 votes 16%

இருந்தால் நல்லாத்தான் இருக்கும்

15 votes 16%


மேலே