கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

இந்தியாவில் கிரிக்கெட் விளையாட்டிற்கு தரும் ஆதரவு மற்ற விளையாட்டுகளுக்கும் உள்ளதா?


இந்தியாவில் கிரிக்கெட் விளையாட்டிற்கு தரும் ஆதரவு மற்ற விளையாட்டுகளுக்கும் உள்ளதா?


Geeths 24-Mar-2016 இறுதி நாள் : 29-Mar-2016
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

உள்ளது

2 votes 17%

கண்டிப்பாக இல்லை

10 votes 83%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

உள்ளது

16 votes 13%

கண்டிப்பாக இல்லை

103 votes 80%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

9 votes 7%


மேலே