கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

சிறு சேமிப்பு திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதம் குறைப்பு பற்றிய உங்கள் கருத்து என்ன?


சிறு சேமிப்பு திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதம் குறைப்பு பற்றிய உங்கள் கருத்து என்ன?


Geeths 02-Apr-2016 இறுதி நாள் : 06-Apr-2016
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஏற்கத்தக்கது

0 votes 0%

பொது மக்களுக்கு எதிரான செயல்பாடு

5 votes 100%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

ஏற்கத்தக்கது

7 votes 21%

பொது மக்களுக்கு எதிரான செயல்பாடு

22 votes 67%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

4 votes 12%


மேலே