கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

பூரண மதுவிலக்கு தமிழ்நாட்டில் சாத்தியமா?


பூரண மதுவிலக்கு தமிழ்நாட்டில் சாத்தியமா?


Geeths 07-Apr-2016 இறுதி நாள் : 11-Apr-2016
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

சாத்தியமே

10 votes 59%

கண்டிப்பாக சாத்தியமில்லை

7 votes 41%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

சாத்தியமே

86 votes 54%

கண்டிப்பாக சாத்தியமில்லை

61 votes 38%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

13 votes 8%


மேலே