கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

நீங்கள் ஓய்வு நேரத்தில் உள்ள போது எந்த வேலையை விரும்பி செய்வீர்கள்?


நீங்கள் ஓய்வு நேரத்தில் உள்ள போது எந்த வேலையை விரும்பி செய்வீர்கள்?


SATHYA59d9d48283a8b 24-May-2018 இறுதி நாள் : 29-May-2018
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

புத்தகம் வாசிப்பது

8 votes 50%

தொலைக்காட்சி பார்ப்பது

2 votes 13%

கைபேசியில் குறுந்தகவல் அனுப்புவது

1 votes 6%

பாட்டு கேட்பது

5 votes 31%

உறங்குவது

0 votes 0%

பிற

0 votes 0%

ஓய்வெடுக்க எது நேரம்

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

புத்தகம் வாசிப்பது

36 votes 38%

தொலைக்காட்சி பார்ப்பது

15 votes 16%

கைபேசியில் குறுந்தகவல் அனுப்புவது

17 votes 18%

பாட்டு கேட்பது

17 votes 18%

உறங்குவது

6 votes 6%

பிற

5 votes 5%

ஓய்வெடுக்க எது நேரம்

0 votes 0%

மிகவும் பிரபலமானவை

திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே