கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

காடுகளை அளித்து வீட்டுமனை போடுவது சரியா தவறா?


காடுகளை அளித்து வீட்டுமனை போடுவது சரியா தவறா?


SATHYA59d9d48283a8b 08-Jun-2018 இறுதி நாள் : 15-Jun-2018
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

சரி

0 votes 0%

தவறு

8 votes 89%

பெருகிவரும் மக்கள் தொகையினால் வேறு வழி இல்லை

1 votes 11%

வாசகர் தேர்வு

சரி

2 votes 10%

தவறு

16 votes 76%

பெருகிவரும் மக்கள் தொகையினால் வேறு வழி இல்லை

3 votes 14%


மேலே