ஆயிரம் எதிரிகளைவிட ஒரு போலி நண்பனால்தான் அதிகத் - தமிழ் பழமொழி

ஆயிரம் எதிரிகளைவிட ஒரு போலி நண்பனால்தான்

ஆயிரம் எதிரிகளைவிட ஒரு போலி நண்பனால்தான்
ஆசிரியர் : தமிழ் பழமொழி
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

ஆயிரம் எதிரிகளைவிட ஒரு போலி நண்பனால்தான் அதிகத் தீமை

தமிழ் பழமொழி தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே