இ எழுதுவது எப்படி?

உயிரெழுத்து 'இ' எழுதும் முறை வரைகலை படத்துடன்.

உயிரெழுத்து இ எழுதும் முறை
இ « இலை

தமிழ் உயிரெழுத்துக்கள் கற்றுக்கொள். Learn tamil Uyireluthukkal online.


மேலே