க் எழுதுவது எப்படி?

மெய்யெழுத்து 'க்' எழுதும் முறை வரைகலை படத்துடன்.

மெய்யெழுத்து க் எழுதும் முறை
க் « தக்காளி

தமிழ் மெய்யெழுத்துக்கள் கற்றுக்கொள். Learn tamil Meieluthukkal online.


மேலே