ங் எழுதுவது எப்படி?

மெய்யெழுத்து 'ங்' எழுதும் முறை வரைகலை படத்துடன்.

மெய்யெழுத்து ங் எழுதும் முறை
ங் « சங்கு

தமிழ் மெய்யெழுத்துக்கள் கற்றுக்கொள். Learn tamil Meieluthukkal online.


மேலே