ற் எழுதுவது எப்படி?

மெய்யெழுத்து 'ற்' எழுதும் முறை வரைகலை படத்துடன்.

மெய்யெழுத்து ற் எழுதும் முறை
ற் « கீற்று

தமிழ் மெய்யெழுத்துக்கள் கற்றுக்கொள். Learn tamil Meieluthukkal online.


மேலே