ழ் எழுதுவது எப்படி?

மெய்யெழுத்து 'ழ்' எழுதும் முறை வரைகலை படத்துடன்.

மெய்யெழுத்து ழ் எழுதும் முறை
ழ் « இதழ்

தமிழ் மெய்யெழுத்துக்கள் கற்றுக்கொள். Learn tamil Meieluthukkal online.


மேலே