வழக்கு கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


தவறான உதாரணம்

43%

சட்ட ரீதியானது

43%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

14%

உங்கள் கருத்து

நியாயமானது

33%

தலித் விரோதப் போக்கு

0%

வாக்கு வங்கி அரசியல்

67%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து

இது சந்தேகத்தின் அடிப்படையிலான தண்டனை தீர்ப்பு விவாதத்திற்குரியது

63%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

38%

இது சரியான தண்டனையே

0%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

வழக்கு கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of வழக்கு polls.


மேலே