பெண் கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


பெற்றோர்கள் கவனம் இல்லாமை

35%

காம கொடூரர்கள்

21%

ஊடகம்

44%

உங்கள் கருத்து

சரி

0%

தவறு

94%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

6%

உங்கள் கருத்து

தவறானது மூதாதையர் சொத்து ஆண் பெண் இருவருக்கும் சமமானது

80%

சரியான தீர்ப்பு தான்

0%

ஒரு குடும்பத்தின் அணைத்து பாரங்களையும் தாங்குவது ஆண் ஆகையால் அவனுக்கே சொத்து

0%

மூதாதையர் சேமித்த சொத்தில் யாருக்கும் பங்கு இல்லை

20%

உங்கள் கருத்து

இது ஒரு தனிப்பட்ட விரோதமாக இருக்கும்

3%

பெண்களின் பாதுகாப்பற்ற சூழ்நிலையை இது காட்டுகிறது

15%

தானியிக்க வங்கி இயந்திரத்தில் போதிய பாதுகாப்பு தேவை என்பதை இது உணர்த்துகிறது

62%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

3%

சட்டம் ஒழுங்கு மேலும் வலுவடைய வேண்டும்

18%

உங்கள் கருத்து

ஆண்கள்

25%

பெண்கள்

9%

இருவருமில்லை

6%

இருவரில் உண்மையாக காதலிப்பவர்களும் உள்ளனர் பொய்யாக காதலிப்பவர்களும் உள்ளனர்

60%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

பெண் கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of பெண் polls.


மேலே