மனிதன் கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


2020ஆம் ஆண்டிற்குள்

0%

2030ஆம் ஆண்டிற்குள்

0%

2050ஆம் ஆண்டிற்குள்

0%

இந்த முயற்சி தோல்வியிலேயே முடியும்

100%

உங்கள் கருத்து

ஆம் செவ்வாய் சகோதரர்களுக்கு வணக்கம்

50%

இல்லை வெகுதூரம் உள்ளது

25%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

25%

உங்கள் கருத்து

ஒழுக்கம்

73%

அறிவு

27%

மதிப்பெண் பெற வழி

0%

இதில் எதுவுமே இல்லை

0%

உங்கள் கருத்து

5 க்கு குறைவாக

9%

5 மணிநேரம்

6%

6 மணிநேரம்

17%

7 மணிநேரம்

26%

8 மணிநேரம்

29%

9 மணிநேரம்

6%

10 மணிநேரம்

6%

11 மணிநேரம்

0%

12 மணிநேரம்

0%

12 க்கு மேல்

3%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

மனிதன் கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of மனிதன் polls.


மேலே