உயிரளபெடை

(Uyiralapedai)

உயிரளபெடை

உயிர் + அளபெடை = உயிரளபெடை

உயிரெழுத்து அளபெடுத்து வருதல்

உயிரளபெடை என்பது உயிரெழுத்துகளில் நெட்டெழுத்துகள் ஏழும் தமக்குரிய இரண்டு மாத்திரையிலிருந்து நீண்டு ஒலிப்பது.மொழி முதல், இடை, கடை ஆகிய மூன்று இடங்களிலும் உயிர்நெடில் அளபெடுக்கும்.

  1. 1.ஓஒதல் வேண்டும் - முதல்
  2. 2.கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்கு - இடை
  3. 3.நல்ல படாஅ பறை - கடை

மேற்கண்ட எடுத்துக்காட்டுகளில் உயிர்நெடில் அளபெடுத்துள்ளதை காணலாம்.

உதாரணம்

பாஅல் (பால்) புளிப்பினும் - பெயர்ச்சொல். மேற்காணும் பெயர்ச்சொல் வார்த்தையில் 'ஆஅ' ஆகிய எழுத்துக்கள் அளபெடுத்துள்ளதைக் காணலாம்.


உயிரளபெடையின் வகைகள்
(Uyiralapedaiyin Vagaigal)


மேலே