பிறப்பு

அரபு நாட்டில் மக்கா நகரில்
அப்துல்லா மகனாய் பிறந்த நபி!

அழகில் அறிவில் சிறந்த நபி!

இரவின் இருட்டை விரட்டும் கதிராய்
இறைவன் அனுப்பிய உதய நபி!

இறுதி தூதர் இதய நபி!

அப்துல் முத்தலிபின் பேரக் குழந்தையாய்
அவதரித் திட்ட ஏந்தல் நபி!

அகத்தில் புறத்தில் சாந்த நபி!

ஒப்பில் லாத இறைவன் ஒருவனே
உணர்வீர் என்றே உரைத்த நபி!

உருவ வழிப்பாட்டை மறுத்த நபி!

அன்னை ஆமினா வயிற்றில் வளர்கையில்
அன்புத் தந்தையை இழந்த நபி!

அநாதை யாகவே பிறந்த நபி!

மண்ணுயி ரெல்லாம் தன்னுயி ரென்றே
மானுடம் வாழச் செய்த நபி!


கவிஞர் : மு. மேத்தா(11-Apr-11, 9:01 pm)
பார்வை : 373


மேலே