முளை விடு

நெருஞ்சி முள்ளோ
எள்ளு செடியோ
ஏன் கற்றாழை கூட
வாய்ப்பிலை எனில்

குளத்தில் பாசியாக
ஆவது முளை விட
மறு வாய்ப்பு கொடு
வாழ்ந்து பார்க்கிறேன்

எழுதியவர் : கார்முகில் (23-Feb-15, 7:15 pm)
பார்வை : 134

மேலே