திறக்கும் உன் இதயம்

திறக்கும் உன் இதயம்

திறக்கும் உன் இதயம்.......
உனக்குள் என் காதல்
தினம் உருகுது என் சாதல்
மயக்கும் பார்வை எண்ணி
அணைக்கும் தலகணை
திறக்கும் இதயமுள்ளே
மறுக்காமல் உள்ளே
சென்றேன் பெண்னே
அக்கணம் நினைக்கும்
போதேல்லாம்
உன்னில் நான் உறைந்து
போகிறேனே


Close (X)

3 (3)
  

மேலே