தலைமுறை

தலைமுறை

தலைமுறை
இப்போது மணி என்ன?
அலைபேசியைப் பார்த்தால் பேரன்;
கைக்கடியாரம் பார்த்தால் மகன்;
சுவர்க் கடியாரம் பார்த்தால் அப்பா;
வெயில் விழுவதைப் பார்த்தால் தாத்தா..


Close (X)

5 (5)
  

சிறந்த நகைச்சுவைகள்

மேலே