தேடல்

தேடல்

ஓர்
இடத்தில் தேடல்
இருப்பினும்
அதில்
ஒரு செடி
வளரும்போது
அதே இடத்தில்
பல நாள்களாக
துளியாக இருக்கின்றன
திடீரென்று
ஒருநாள்
செடி
கீழே விழுகின்றன
அடுத்தநாள்
செடி
துளிர்கின்றன
நம்
வாழ்க்கையை
என்பதும் அப்படித்தான்.

அ.டூலஸ்


Close (X)

4 (4)
  

மேலே