நட்பு _ காதல்

நம்பிக்கை பொய்ப்பின் நலிந்து மறையுமாம்
நல்நட்பு காதல் இரண்டும் !


நம்பிக்கை பொய்ப்பின் நலிந்து மறையுமாம்

நல்நட்பு காதலிரண் டும் !

எழுதியவர் : Dr A S KANDHAN (19-Jul-19, 8:20 am)
பார்வை : 240

மேலே