காதலிக்கக் கற்று கொள் !

காதலிக்கக் கற்று கொள் !

இத்தனை
வருடமாய்
கற்றுக் கொண்ட
என் வாழ்க்கை
ஒற்றை நொடியில்
முடியும் முன்...
நீ
காதலிக்கக்
கற்று கொள் !


Close (X)

5 (2.5)
  

மேலே