தமிழ் - ஆங்கிலம் (Tamil - Aangilam) விளையாட்டு (நிலை 3)

1) 'அசைப்படம்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
2) 'சந்தம்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
3) 'பண்ணையார்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
4) 'குளிர்பொருள்' என்பதற்கான ஆங்கிலப் பெயரை தேர்வு செய்யவும்.
00:00
5) 'விமானப் பாலம்' என்பதற்கான ஆங்கிலப் பெயரை தேர்வு செய்யவும்.
00:00
6) 'கேட்பொலி' என்பதற்கான ஆங்கிலப் பெயரை தேர்வு செய்யவும்.
00:00
7) கிஸ்மிஸ் - இன் ஆங்கிலப் பெயர் என்ன?
00:00
8) 'கண்ணியம்' என்பதற்கான ஆங்கிலப் பெயரை தேர்வு செய்யவும்.
00:00
9) 'அகப்பை' என்பதற்கான ஆங்கிலப் பெயரை தேர்வு செய்யவும்.
00:00
10) 'மெதுவன்' என்பதற்கான ஆங்கிலப் பெயரை தேர்வு செய்யவும்.
00:00

நிலைகள்

விளையாடும் விதம்
கேள்வியை பொறுத்து எதாவது ஒரு பதில் தேர்ந்து எடுக்கவும்

வெற்றியாளர்கள்

நண்பர்கள் புள்ளிகள்

இதர விளையாட்டுக்கள்

மேலே