தமிழ் - ஆங்கிலம் (Tamil - Aangilam) விளையாட்டு (நிலை 3)

1) 'பனிக் கரடி' - யின் ஆங்கிலப் பெயரை தேர்வு செய்யவும்
00:00
2) பிரண்டை - யின் ஆங்கிலப் பெயர் என்ன?
00:00
3) 'குழல்விளக்கு' என்பதற்கான ஆங்கிலப் பெயரை தேர்வு செய்யவும்.
00:00
4) நூலிழை என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
5) 'முழங்கால்' என்பதற்கான ஆங்கிலப் பெயரை தேர்வு செய்யவும்.
00:00
6) 'மஞ்சள்' என்பதன் ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
7) 'சந்தம்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
8) 'அலைக்கம்பம்' என்பதற்கான ஆங்கிலப் பெயரை தேர்வு செய்யவும்.
00:00
9) 'துத்தநாகம்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
10) 'கண்ணியம்' என்பதற்கான ஆங்கிலப் பெயரை தேர்வு செய்யவும்.
00:00

நிலைகள்

விளையாடும் விதம்
கேள்வியை பொறுத்து எதாவது ஒரு பதில் தேர்ந்து எடுக்கவும்

வெற்றியாளர்கள்

நண்பர்கள் புள்ளிகள்
மேலே