தமிழ் - ஆங்கிலம் (Tamil - Aangilam) விளையாட்டு (நிலை 3)

1) பிரண்டை - யின் ஆங்கிலப் பெயர் என்ன?
00:00
2) பூஞ்சனம் என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
3) கிஸ்மிஸ் - இன் ஆங்கிலப் பெயர் என்ன?
00:00
4) 'கால அளவி' என்பதற்கான ஆங்கிலப் பெயரை தேர்வு செய்யவும்.
00:00
5) நூலிழை என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
6) 'நிழற்படவி' என்பதற்கான ஆங்கிலப் பெயரை தேர்வு செய்யவும்.
00:00
7) 'செவிலித்தாய்' என்பதற்கான ஆங்கிலப் பெயரை தேர்வு செய்யவும்.
00:00
8) காணொளிப்பேசி என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
9) கருப்பை என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
10) 'சாத்துக்குடி' - யின் ஆங்கிலப் பெயர் என்ன?
00:00

நிலைகள்

விளையாடும் விதம்
கேள்வியை பொறுத்து எதாவது ஒரு பதில் தேர்ந்து எடுக்கவும்

வெற்றியாளர்கள்

நண்பர்கள் புள்ளிகள்
மேலே