தமிழ் - ஆங்கிலம் (Tamil - Aangilam) விளையாட்டு (நிலை 3)

1) செம்மரியாட்டின் ஆங்கிலப் பெயரை தேர்வு செய்யவும்
00:00
2) 'சாத்துக்குடி' - யின் ஆங்கிலப் பெயர் என்ன?
00:00
3) பூஞ்சனம் என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
4) 'ஓநாய்' - யின் ஆங்கிலப் பெயரை தேர்வு செய்யவும்
00:00
5) சீதாப் பழத்தின் ஆங்கிலப் பெயர் என்ன?
00:00
6) 'பற்சக்கரம்' என்பதற்கான ஆங்கிலப் பெயரை தேர்வு செய்யவும்.
00:00
7) 'புறங்கூறல்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
8) 'மஞ்சள்' என்பதன் ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
9) காணொளிப்பேசி என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
10) 'உரிமை' என்பதற்கான ஆங்கிலப் பெயரை தேர்வு செய்யவும்.
00:00

நிலைகள்

விளையாடும் விதம்
கேள்வியை பொறுத்து எதாவது ஒரு பதில் தேர்ந்து எடுக்கவும்

வெற்றியாளர்கள்

நண்பர்கள் புள்ளிகள்
மேலே