தமிழ் - ஆங்கிலம் (Tamil - Aangilam) விளையாட்டு (நிலை 4)

1) 'கடுகு' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
2) 'கையகப்படுத்தல்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
3) 'சோம்பு' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
4) 'திகதி' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
5) நிகழ்பதிவி என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
6) 'கஜம்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
7) 'சுமையுந்து' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
8) 'கைவினைஞர்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
9) 'கனகாம்பர பூ' - வின் ஆங்கில பெயரை தேர்வு செய்யவும்
00:00
10) 'பட்டை' என்பதற்கான ஆங்கிலப் பெயரை தேர்வு செய்யவும்.
00:00

நிலைகள்

விளையாடும் விதம்
கேள்வியை பொறுத்து எதாவது ஒரு பதில் தேர்ந்து எடுக்கவும்

வெற்றியாளர்கள்

நண்பர்கள் புள்ளிகள்

மேலே