தமிழ் - ஆங்கிலம் (Tamil - Aangilam) விளையாட்டு (நிலை 4)

1) 'சுழல்படை' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
2) 'எழுத்துரு' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
3) பனிப்பாடி என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
4) 'வளை' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
5) தாரை என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
6) 'விசையுந்து' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
7) 'அகை' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
8) 'பட்டை' என்பதற்கான ஆங்கிலப் பெயரை தேர்வு செய்யவும்.
00:00
9) 'கையகப்படுத்தல்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
10) 'போத்தா மீன' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00

நிலைகள்

விளையாடும் விதம்
கேள்வியை பொறுத்து எதாவது ஒரு பதில் தேர்ந்து எடுக்கவும்

வெற்றியாளர்கள்

நண்பர்கள் புள்ளிகள்

இதர விளையாட்டுக்கள்

மேலே