தமிழ் - ஆங்கிலம் (Tamil - Aangilam) விளையாட்டு (நிலை 4)

1) 'திகதி' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
2) 'ஆட்கடத்தல்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
3) 'செங்குத்துப்பாறை' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
4) 'பட்டை' என்பதற்கான ஆங்கிலப் பெயரை தேர்வு செய்யவும்.
00:00
5) ஏற்பாட்டியல் என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
6) 'வளை' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
7) 'கமம்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
8) 'கைவினைஞர்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
9) 'எழுத்துரு' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
10) 'குப்பாயம்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00

நிலைகள்

விளையாடும் விதம்
கேள்வியை பொறுத்து எதாவது ஒரு பதில் தேர்ந்து எடுக்கவும்

வெற்றியாளர்கள்

நண்பர்கள் புள்ளிகள்
மேலே