தமிழ் - ஆங்கிலம் (Tamil - Aangilam) விளையாட்டு (நிலை 1)

1) 'வெளிநாடு' என்ற சொல்லின் ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்.
00:00
2) ஒட்டகத்தின் ஆங்கிலப் பெயர் என்ன?
00:00
3) 'காளான்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
4) 'பதில்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
5) 'சூரியகாந்தி' மலரின் ஆங்கிலப் பெயர் என்ன?
'சூரியகாந்தி' மலரின் ஆங்கிலப் பெயர் என்ன?

00:00
6) 'அங்குலம்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
7) 'ஆறு' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
8) குரங்கின் ஆங்கிலப் பெயர் என்ன?
00:00
9) 'தாய்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
10) 'ரோஜா' மலரின் ஆங்கிலப் பெயர் என்ன?
'ரோஜா' மலரின் ஆங்கிலப் பெயர் என்ன?

00:00

நிலைகள்

விளையாடும் விதம்
கேள்வியை பொறுத்து எதாவது ஒரு பதில் தேர்ந்து எடுக்கவும்

வெற்றியாளர்கள்

நண்பர்கள் புள்ளிகள்
மேலே