தமிழ் - ஆங்கிலம் (Tamil - Aangilam) விளையாட்டு (நிலை 1)

1) 'பேரீச்சை' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
2) 'மணி' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
3) ஒட்டகத்தின் ஆங்கிலப் பெயர் என்ன?
00:00
4) 'அங்குலம்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
5) 'துணைக்கருவி' என்ற சொல்லின் ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
6) 'வண்ணத்துப்பூச்சி' யின் ஆங்கிலப் பெயர் என்ன?
00:00
7) 'தாய்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
8) 'சிற்றுந்து' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
9) 'பதில்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
10) கொசு - வின் ஆங்கிலப் பெயர் என்ன?
00:00

நிலைகள்

விளையாடும் விதம்
கேள்வியை பொறுத்து எதாவது ஒரு பதில் தேர்ந்து எடுக்கவும்

வெற்றியாளர்கள்

நண்பர்கள் புள்ளிகள்

மேலே