தமிழ் - ஆங்கிலம் (Tamil - Aangilam) விளையாட்டு (நிலை 1)

1) 'மகள்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
2) 'திருமணம்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
3) 'காற்று' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
4) 'காளான்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
5) 'விலைப்பட்டியல்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
6) சிலந்தி - யின் ஆங்கிலப் பெயர் என்ன?
00:00
7) வாழைப் பழத்தின் ஆங்கிலப் பெயர் என்ன?
00:00
8) வட்டத்தை ஆங்கிலத்தில் எவ்வாறு கூறலாம்?
00:00
9) கொசு - வின் ஆங்கிலப் பெயர் என்ன?
00:00
10) 'ரோஜா' மலரின் ஆங்கிலப் பெயர் என்ன?
'ரோஜா' மலரின் ஆங்கிலப் பெயர் என்ன?

00:00

நிலைகள்

விளையாடும் விதம்
கேள்வியை பொறுத்து எதாவது ஒரு பதில் தேர்ந்து எடுக்கவும்

வெற்றியாளர்கள்

நண்பர்கள் புள்ளிகள்

இதர விளையாட்டுக்கள்

திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே