தமிழ் - ஆங்கிலம் (Tamil - Aangilam) விளையாட்டு (நிலை 5)

1) தெள்ளுப் பூச்சியின் ஆங்கிலப் பெயர் என்ன?
00:00
2) செம்புக்களிம்பு என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
3) 'அசலம்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்.
00:00
4) 'விசுப்பலகை' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
5) நொதியம் என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
6) 'தேறல்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
7) 'கெண்டி' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
8) 'இடக்கரடக்கல் ' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
9) 'தொழிற்பெயர்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
10) நீரெலி என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00

நிலைகள்

விளையாடும் விதம்
கேள்வியை பொறுத்து எதாவது ஒரு பதில் தேர்ந்து எடுக்கவும்

வெற்றியாளர்கள்

நண்பர்கள் புள்ளிகள்
மேலே