தமிழ் - ஆங்கிலம் (Tamil - Aangilam) விளையாட்டு (நிலை 5)

1) மின்னிழுவை என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
2) இணைப்புக்கூண்டு என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
3) கசை என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
4) ஆகாசவாணம் என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
5) 'புகலிடம்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
6) 'துப்பட்டி' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
7) 'செயப்படுபொருள்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
8) 'தேறல்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
9) 'கெண்டி' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
10) அஞ்சனம் என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00

நிலைகள்

விளையாடும் விதம்
கேள்வியை பொறுத்து எதாவது ஒரு பதில் தேர்ந்து எடுக்கவும்

வெற்றியாளர்கள்

நண்பர்கள் புள்ளிகள்

இதர விளையாட்டுக்கள்

மேலே