தமிழ் - ஆங்கிலம் (Tamil - Aangilam) விளையாட்டு (நிலை 5)

1) ஆளோடி என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
2) 'புகலிடம்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
3) மின்னிழுவை என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
4) 'துப்பட்டி' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
5) பசைமம் என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
6) சிரை என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
7) செம்புக்களிம்பு என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
8) 'அசனம்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்.
00:00
9) 'சீதளம்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
10) 'விசுப்பலகை' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00

நிலைகள்

விளையாடும் விதம்
கேள்வியை பொறுத்து எதாவது ஒரு பதில் தேர்ந்து எடுக்கவும்

வெற்றியாளர்கள்

நண்பர்கள் புள்ளிகள்
மேலே