தமிழ் - ஆங்கிலம் (Tamil - Aangilam) விளையாட்டு (நிலை 5)

1) 'அசஞ்சலம்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
2) புழுக்கொல்லி என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
3) நொதியம் என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
4) ஆகாசவாணம் என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
5) 'அசக்கு' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்.
00:00
6) கோந்தி என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
7) 'கோந்தி' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
8) 'Tope Fish' என்ற ஆங்கில வார்த்தைக்கான தமிழ் வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
9) 'துப்பட்டி' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
10) பைமுயல் என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00

நிலைகள்

விளையாடும் விதம்
கேள்வியை பொறுத்து எதாவது ஒரு பதில் தேர்ந்து எடுக்கவும்

வெற்றியாளர்கள்

நண்பர்கள் புள்ளிகள்
மேலே