தமிழ் - ஆங்கிலம் (Tamil - Aangilam) விளையாட்டு (நிலை 5)

1) 'துப்பட்டி' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
2) மின்னிழுவை என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
3) 'சிறுகோள்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
4) கோந்தி என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
5) 'அசக்கு' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்.
00:00
6) 'லவங்கப்பட்டை' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
7) தெள்ளுப் பூச்சியின் ஆங்கிலப் பெயர் என்ன?
00:00
8) 'பயனிலை' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
9) புழுக்கொல்லி என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
10) இணைப்புக்கூண்டு என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00

நிலைகள்

விளையாடும் விதம்
கேள்வியை பொறுத்து எதாவது ஒரு பதில் தேர்ந்து எடுக்கவும்

வெற்றியாளர்கள்

நண்பர்கள் புள்ளிகள்
மேலே