தமிழ் - ஆங்கிலம் (Tamil - Aangilam) விளையாட்டு (நிலை 5)

1) ஆளோடி என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
2) நொதியம் என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
3) 'அசனம்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்.
00:00
4) ஆகாசவாணம் என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
5) 'தேறல்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
6) இணைப்புக்கூண்டு என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
7) 'அசலம்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்.
00:00
8) கருங்காலி என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
9) 'கெண்டி' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
10) 'லவங்கப்பட்டை' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00

நிலைகள்

விளையாடும் விதம்
கேள்வியை பொறுத்து எதாவது ஒரு பதில் தேர்ந்து எடுக்கவும்

வெற்றியாளர்கள்

நண்பர்கள் புள்ளிகள்

மேலே