எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

'கலை' உட்கொள்ளும் உடலும் மனதும்,
"உயிர் மரிக்காது" என்றும்.

இந்திரன்.

மேலும்


மேலே