கொண்டலாத்தி வரைந்த ஓவியங்கள் (Oviyangal)

Art Work Submitted by கொண்டலாத்தி


நேரம்.

மேலும்

அருமை ! நேரத்தைக் கொல்கிறோம் என்றாலும் அது நிற்காமல் ஒடுகிறது ! 25-Sep-2017 5:58 pm

இனிமையான நினைவுகள்.

மேலும்

மன்னிப்பு .

மேலும்

கோடுகளில் குவியும் உணர்வுகள் -- துல்லியம் ! உணர்ந்து திருந்தும் தவறுகள் யாவும் மன்னிப்புக்குரியதே ! 25-Sep-2017 6:15 pm
ஆய கலைகள் ௬௪ ஓவியம் படைப்புக்கு தமிழ் அன்னை ஆசிகள் 21-Sep-2017 3:54 am

பற பற

மேலும்

அழகு ! வானம் அளக்கும் பறவைக்கு வாய்க்கிறது இலையுதிர் காலக்கிளை ! 25-Sep-2017 6:09 pm

அமைதி ..

மேலும்

சிறப்பு ! மௌனப் பறவை கூடு கட்டும் மனத்தின் கீழ் தியானம் ! 25-Sep-2017 6:03 pm

கொண்டலாத்தி ஓவியங்கள் (Oviyangal)மேலே