வேலாயுதம் ஆவுடையப்பன் - சுயவிவரம்

(Profile)தமிழ் பித்தன்
இயற்பெயர்:  வேலாயுதம் ஆவுடையப்பன்
இடம்:  KADAYANALLUR
பிறந்த தேதி :  06-May-1950
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  28-Jul-2015
பார்த்தவர்கள்:  3605
புள்ளி:  2031

என்னைப் பற்றி...

இந்திய ரயில்வே மருத்துவ துறை மருந்தாக்கியல் பிரிவில் 37 ஆண்டுகள் பணி செய்து 2011 ஒய்வு பெற்றுள்ளேன்
.மருந்தாக்கியல் துறை பட்டப்படிப்பு மதுரை மருத்துவக் கல்லூரியில் 1972 முடித்தேன். தனியார் துறையிலும், 1ஆண்டூ பணி புரிந்தேன் 1974 முதல் 2011 வரை இந்தியன் ரயில்வே மருத்துவத்துறையில் 37 ஆண்டுகள் பணி புரிந்து ஓய்வு பெற்றுள்ளேன் .தமிழ் இலக்கியம், சுற்றுலா ,வீர விளையாட்டு, .இதழியல், போன்ற பல துறைகளில் ஆர்வம் உண்டு . நன்றி வணக்கம்

என் படைப்புகள்
வேலாயுதம் ஆவுடையப்பன் செய்திகள்
வேலாயுதம் ஆவுடையப்பன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
18-Oct-2017 6:35 am

எழுத்து குடும்பத்தினருக்கு தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்

திருவிளையாடலில் ஆயிரம் பொன் பெற்ற தருமி ஒரு சிறந்த வணிகராக ஆனார். மதுரை மீனாட்சியம்மன் ஆலயத்துக்கு முன்னால் பூசைப்பொருட்கள் விற்கும் கடை ஒன்றைத் தொடங்கி பல்லாயிரம் பொன் ஈட்டினார். அழகிய பெண்ணை மணந்துகொண்டு மாளிகை கட்டி நிறைய மக்களுடன் பல்லக்கும் பரிவட்டமுமாக வாழ்ந்தார்.

ஒருநாள் ஆலயம்தொழவந்த நக்கீரரை அவர் கண்டார். உயிர்த்தெழுந்த பொற்றாமரைக்குளத்தை அடிக்கடி வந்து பார்த்துச்செல்வது அவரது வழக்கம். இருவரும் பிராகாரத்தில் ஒதுங்கி நின்று பேசிக்கொண்டார்கள். தருமி தன்னுள் நீண்டகாலம் இருந்த கேள்வியைக்கேட்டார். ‘திருவிளையாடல் நடந்தது. ஆயிரம் ப

மேலும்

உள்ளங்கள் வசந்தமாகி எண்ணங்கள் தூய்மையாகி மனிதங்கள் வேராகி துன்பங்கள் இன்பமாகி வறுமையும் செழுமையாகி பெண்ணியம் கண்ணியமாகி ஆண்மையும் ஒழுக்கமாகி இனிதாய் வாழ்க்கை இனி அமைந்திட தித்திக்கும் தீபாவளி நல் வாழ்த்துக்கள் 18-Oct-2017 12:47 pm
வேலாயுதம் ஆவுடையப்பன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
17-Oct-2017 5:46 pm

எழுத்தாளர்கள் காலத்தின் கண்ணாடிகள் _ சமூகத்தின் சாட்சிகள்! ஒரு பறவையின் எச்சம் மண்ணில் பெரு மரமாய் நிழல் விரிப்பது மாதிரி, ஒரு படைப்பு வாழ்வை இன்னும் இன்னும் அர்த்தப்படுத்தியபடி வாழ்ந்துகொண்டே இருக்கும் எப்போதும். நம் தமிழ் மரபே கதை மரபுதான். வைத்தது யார் எனத் தெரியாமல் வளர்ந்து அடர்ந்துகிடக்கிற வனத்தைப்போல கதைகளும் நம்மைச் சுற்றி வளர்ந்துகிடக்கின்றன. நம்மில் பெரும்பாலானவர்கள் கதைகளின் கைகளைப் பிடித்து நடை பழகியவர்கள். தமிழின் முக்கியமான எழுத்தாளர்களின் படைப்புகளின் வழியாக எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் நடத்திய இலக்கியப் பயணமே இந்த 'கதாவிலாசம்'. தன்னைப் பாதித்த தமிழ் எழுத்தாளர்களின் கதைகளை, தன் சொந்த அனுபவங

மேலும்

வேலாயுதம் ஆவுடையப்பன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
17-Oct-2017 5:35 pm

எழுததாளரகள காலததின கணணாடிகள _ சமூகததின சாடசிகள! ஒரு பறவையின எசசம மணணில பெரு மரமாய நிழல விரிபபது மாதிரி, ஒரு படைபபு வாழவை இனனும இனனும அரததபபடுததியபடி வாழநதுகொணடே இருககும எபபோதும. நம தமிழ மரபே கதை மரபுதான. வைததது யார எனத தெரியாமல வளரநது அடரநதுகிடககிற வனததைபபோல கதைகளும நமமைச சுறறி வளரநதுகிடககினறன. நமமில பெருமபாலானவரகள கதைகளின கைகளைப பிடிதது நடை பழகியவரகள. தமிழின முககியமான எழு எழுத்தாளர்கள் காலத்தின் கண்ணாடிகள் _ சமூகத்தின் சாட்சிகள்! ஒரு பறவையின் எச்சம் மண்ணில் பெரு மரமாய் நிழல் விரிப்பது மாதிரி, ஒரு படைப்பு வாழ்வை இன்னும் இன்னும் அர்த்தப்படுத்தியபடி வாழ்ந்துகொண்டே இருக்கும் எப்போதும். நம் தமிழ்

மேலும்

வேலாயுதம் ஆவுடையப்பன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
17-Oct-2017 5:24 pm

கிணறறுத தவளையாக வாழும மனிதரகள தானுணடு தன வேலையுணடு எனறு இருநதுவிடுகினறனர. ஆனால, சுதநதிரததோடு தேடல மனமகொணட மனிதரகள உலகததை அறியத துடிககிறாரகள. அதறகு, பயணபபடுதல அவசியமானது.
பயணம எலலோருககும வாயததாலும, ரசிபபுததனமையும கூரநத பாரவையும இருநதால மடடுமே இயறகையைக கறகமுடியும. அபபடிப பயணததை விருமபி _ ஊரசுறறி பலவறறைப பாரததுப பிரமிதத எஸ.ராமகிருஷணன, அநத அறபுத அனுபவததை சுவாரஸயமாக ஆனநத விகடனி கிணற்றுத் தவளையாக வாழும் மனிதர்கள் தானுண்டு தன் வேலையுண்டு என்று இருந்துவிடுகின்றனர். ஆனால், சுதந்திரத்தோடு தேடல் மனம்கொண்ட மனிதர்கள் உலகத்தை அறியத் துடிக்கிறார்கள். அதற்கு, பயணப்படுதல் அவசியமானது.
பயணம் எல்லோருக்கும் வா

மேலும்

வேலாயுதம் ஆவுடையப்பன் - ராஜேஷ் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
16-Oct-2017 10:09 am

காற்றிற்க்கும் மரத்திற்கும் இருக்கும் காதலை உணர்ந்தேன்
மரம் மழையில் நினைந்த பின்பு காற்று மெல்ல தன்முந்தானையில் தலை துவட்டிய அழகில்
மலருக்கும் பனித்துளிக்கும் இருந்த காதலை உணர்ந்தேன்
விடியும் வரை மலரின் மடியிலேயே துயில் கொண்டு பனித்துளி ஆவி ஆன பொழுது
பாலைக்கும் ஈச்ச மரத்திற்கும் இருக்கும் காதலை உணர்ந்தேன்
நீரே இல்லாத போதும் இனிப்பை தரும் பேரிச்சம் பழம் உண்டபோது
கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் இருக்கும் காதலை உணர்ந்தேன்
கறைகளை கடக்காத அலைகளாய் ஒருவருக்குள் ஒருவர் கலந்துவாழுகையில்
எழுத்திற்கும் தாளிற்கும் இருக்கும் காதலை உணர்ந்தேன்
உதடு ஒட்டியபடி மூடி கிடந்த புத்தகத்தை திறந்து பார்

மேலும்

உண்மைதான்.., தனிமை எனும் வெறுமை எப்போதும் உள்ளத்தை தண்டிக்கும் இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 17-Oct-2017 11:33 am
நன்றி நண்பா !!! 17-Oct-2017 8:42 am
வாழ்த்துக்களுக்கு மிக்க நன்றி தோழா !! 17-Oct-2017 8:42 am
உங்கள் வாழ்த்துக்களை விட என் கவிதை கொஞ்சம் அழகு குறைவுதான் தோழி !நன்றி ! 17-Oct-2017 8:37 am
வேலாயுதம் ஆவுடையப்பன் - குமரிப்பையன் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
09-Oct-2017 3:39 pm

என்னடா தீபாவளிக்கு பட்டாசு வெடியெல்லாம் வாங்கியாச்சா.?

அதஏண்டா கேட்கிறே.? போன வருசம் வாங்குனதே தீரல்லே.. பாக்கி இருக்கு.!

நீ கொடுத்துவச்சவன்டா.! அதுல எனக்கு பாதி கொடுடா..!

நாசமா போச்சு.! நான் போன தீபாவளிக்கு வாங்குன கடனை சொன்னேன்டா பொறம்போக்கு ..!

மேலும்

தீபாவளிக்கு இனி யாருக்கும் கடன் கிடையாதாம் வெடி மட்டுமல்ல ஜவுளி ,மளிகைசாமான்கள் கடன் கிடைக்காதாம் உம்மால் வந்த வினை போலும் ! 15-Oct-2017 8:36 pm
சிறப்பு... வாய்விட்டு சிரித்தேன்.... 15-Oct-2017 4:26 pm
கடன் சுமையில் பல குடும்பங்களின் கொண்டாட்டங்கள் யதார்த்தமான உண்மையை படிப்பினையாய் சொல்கிறது இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 10-Oct-2017 12:06 pm

என்ன கொடுமடா இது?
கொசு மருந்து அடிக்கும் போதே கொசு கடிக்குதே
அப்படினா கொசு அவ்வளவு ஸ்டாங்கா???....
இல்ல
மருந்து அவ்வளவு வீக்காஆஆஆஆ????

மேலும்

கொசு ஒழிக்க மருந்து என்று ஏமாற்றும் மருந்து வியாபாரி போலும் ! போலிகளை கொசுக்களைக் கடிக்க வைத்து கொல்லணும் 15-Oct-2017 8:32 pm
மகிழ்கிறேன் நண்பா! 11-Oct-2017 2:48 pm
சிரிப்பூட்டும் படைப்பு என்றாலும் ஊழல்களின் கசப்பை யதார்த்தமாய் வெளிப்படுத்துகிறது இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 10-Oct-2017 12:08 pm
வீ முத்துப்பாண்டி அளித்த படைப்பில் (public) Mohamed Sarfan மற்றும் 1 உறுப்பினர் கருத்து அளித்துள்ளனர்
15-Oct-2017 1:39 pm

நான் திக்கி திணறி உன்னிடம்
கவிதை சொல்வதை பார்த்துவிட்டு
கன்னத்தில் முத்தம் ஒன்றை பதித்துவிட்டு
போய்விட்டாய் !

அடுத்தமுறை திக்காமல் திணறாமல்
சரியாக சொல் என்று !

அது எப்படி
அடுத்த முறைதான்
அதிகமாக திக்கும் !
அதிகமா திணறும் !

மேலும்

பொய் சொல்லி முத்தங்கள் வாங்குவதை விட மெய்யாகவே கேட்காமல் கிடைக்கும் முத்தத்தில் தான் வாழ்க்கை தங்கியிருக்கிறது இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 16-Oct-2017 12:28 pm
நன்று நன்று பாண்டி 15-Oct-2017 8:52 pm
அதுதானே.... மிகவும் அருமை 15-Oct-2017 8:02 pm
வள்ளுவன் கண்ட இன்பத்துப் பால் கற்பனை நயம் போற்றுதற்குரிய புது காதல் இலக்கியம் பாராட்டுக்கள் 15-Oct-2017 7:30 pm

  நான்.

மேலும்

போற்றுதற்குரிய வரிகள் பாராட்டுக்கள் தொடரட்டும் தங்கள் இலக்கிய பயணம் தமிழ் அன்னை ஆசிகள் 21-Sep-2017 3:52 am
கீத்ஸ் அளித்த எண்ணத்தை (public) பழனி குமார் மற்றும் 1 உறுப்பினர் பகிர்ந்துள்ளனர்
18-Sep-2017 12:33 pm

எண்ணம் காணொளி போட்டி

தோழர்களுக்கு வணக்கம்!
எழுத்து நடத்தும் எண்ணம் காணொளி போட்டி
தொடங்கும் நாள் - 18-09-2017
முடியும் நாள் - 27-09-2017


தோழர்களின் விருப்பப்படி போட்டி இறுதி நாள் 27 வரை நீடிக்கப் பட்டுள்ளது.

விதிமுறைகள்:
  • சமர்ப்பிக்கபடும் காணொளி உங்களது சொந்த காணொளியாக மட்டுமே இருத்தல் வேண்டும்.
  • காணொளி ஏதுவாக வேண்டும் என்றாலும் இருக்கலாம். கவிதை மட்டும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்பது இல்லை. தாங்கள் எடுத்த குறும்படம். நண்பர்களுடன் மகிழ்ந்த காட்சிகள், செல்ல பிராணிகளின் சேட்டை என்று எதையும் தாங்கள் சமர்ப்பிக்கலாம் .
  • ஒரு நிமிட காணொளி மட்டுமே சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்.
  • சிறந்த காணொளி ஒன்றிற்கு ஒரு சிறப்பு பரிசு வழங்கப்படும்.

காணொளி சமர்ப்பிக்க:
  • எழுத்து எண்ணத்தில் உங்களது காணொளியை சமர்ப்பிக்க நீங்கள் உங்களது youtube பக்கத்திற்கு சென்று share பட்டன் கிளிக் செய்யவும்.
  • பிறகு Embed என்பதை கிளிக் செய்து. உங்கள் காணொளி கோடை காபி செய்யவும்.
  • அதன் பின், எண்ணம் பகுதிக்கு வந்து video icon கிளிக் செய்து கொடுக்கப்பட்டுள்ள இடத்தில் காபி செய்த கோடை paste செய்யவும்.
  • Add வீடியோ என்பதை கிளிக் செய்தால் உங்கள் காணொளி எண்ணத்தில் சேர்ந்துவிடும்.
  • உங்களது கானொலிக்கேற்ப தலைப்பு கொடுத்து எண்ணத்தை அனைவரும் பார்க்கும் படி பதிவு செய்யவும்.

இப்படிக்கு,
எழுத்து குழுமம்

மேலும்

நிச்சயம் நீட்டிக்கப்படும் 21-Sep-2017 3:42 pm
போட்டி நடைபெறும் காலத்தையும் கொஞ்சம் நீடிக்கலாமே! இதுவரை போட்டியின் விதிமுறைகளை தழுவி வெறுமனே மூன்று காணொளிகள் மட்டுமே பதிவாகி இருக்கிறது. 21-Sep-2017 11:40 am
மன்னிக்கவும் தோழரே! கண்டிப்பாக இன்று பிழை திருத்தும் செய்து அனைவரும் பதிவிடும் பாடி மாற்றி அறிவிக்கப்படும். 21-Sep-2017 10:53 am
மாற்றத்தை தான் எதிர்பார்க்கிறோம் ஆனால் எங்கும் எப்போதும் ஏமாற்றம் தான் அடைகிறோம். கடந்த காலத்தை நினைக்கும் போது நிகழ்காலத்தில் அவைகளை மீட்க முடியாது என்பதே உண்மை. இனி இருக்கின்ற சூழ்நிலையில் ஓர் ஆரோக்கியமான சூழ்நிலை இங்கு உருவாகுமா என்று என்னை போல் பலருக்கு சந்தேகம் இருக்கிறது. ஆனால் தனித்துவமான எண்ணங்களும் கட்டமைப்பும் இங்கு தான் இருக்கிறது என்பது தனித்துவமான அடையாளம். சுயமாக படைப்பாளிகள் செயற்படும் சுதந்திரம் எமது தளத்தில் தான் இருக்கிறது. நல்ல கவிதைகள் வறண்ட நிலம் போல ஆகக் கூடாது அவைகள் அருவிகள் போல் என்றும் பலரின் உள்ளங்களில் நீந்திக்கொண்ட இருக்க வேண்டும் என்பது என் எண்ணம். சுயநலம் என்று பலரும் நினைக்கலாம் ஆனால் என்னை புரிந்த ஒரு சிலர் நிச்சயம் அதனை வெறுப்பார்கள் என்பதே என் நம்பிக்கை. 21-Sep-2017 10:30 am

ஓவியா ஆர்மி திருமண வாழ்த்து மீம்ஸ்

மேலும்

மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (133)

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (140)

கீத்ஸ்

கீத்ஸ்

கோவை
devirajkamal

devirajkamal

மலேசியா

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (148)

என் படங்கள் (6)

Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image
மேலே