Palanirajan - சுயவிவரம்

(Profile)எழுத்தாளர்
இயற்பெயர்:  Palanirajan
இடம்
பிறந்த தேதி
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  02-Sep-2017
பார்த்தவர்கள்:  65
புள்ளி:  56

என் படைப்புகள்
Palanirajan செய்திகள்
Palanirajan - Palanirajan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
21-Sep-2017 11:19 am

(ஆசிரியப்பா)

ஓடத் தில்நின் றோட்டைப் போடுவாய்
ஓடம் தமிழக மாயின் கட்சிகள்
ஓடம தில்நிற் பவராம் அவரும்
ஓட மதில்நீ ஓட்டை போட்டால்
ஓடத் தில்போ டுமோட்டை யாலே
ஓடிம றைந்துக் காணாப் போவாய்
ஓடம் தென்னா டுடையசி வநாடு
எவர்புனி தநீரா டிமூழ்கினார் குளத்தில்
எவர்குளித் தார்என் பதெல்லாம் எதற்கு?
கடவுளி லாஊ ரிலாநீ கதைகிறாய்?
நுனிமரத் திலுட்கார்ந் துகிளை வெட்டநீ
நுணலாம் தமிழன் அல்ல புரியுமா?
முருகும் சிவம்தொழும் தமிழரும் தேவை
முருகையும் சிவனும் தொழநிந் திப்பாய்
கிருத்துவ ஆலயக் கிருத்துவை ஏத்துவாய்
மாலைக் கஞ்சிய

மேலும்

நன்றி 25-Sep-2017 4:39 pm
நன்றி 25-Sep-2017 4:39 pm
அரசியல் மேலாண்மைக் கருத்துக்கள் விழிப்பு உணர்வுப் படைப்பு பாராட்டுக்கள் சிந்தனைக் கருத்துக்கள் மேன்மேலும் தொடரட்டும் 25-Sep-2017 2:34 pm
மன்னிக்கவும் இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 21-Sep-2017 11:31 am
Palanirajan - Palanirajan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
06-Sep-2017 4:02 pm

அட்டிலில் மீந்தரெண் டிட்டிலி எடுத்து
பிட்டுவீ சமூன்று காக்கை வந்து
விட்டுவிட் ததையரு கிகொத்திய போது
சட்டென சீறிவந் தமற்றோர் காக்கை
செட்டை விரித்து துரத்திய தவற்றை
ஒற்றுமை குலைத்த காகம்
பற்றிலா கலியுக காக்கை இதுவே.

---ராஜப் பழம் நீ (17-Aug-2017)

மேலும்

நன்றி 25-Sep-2017 4:36 pm
காகம் : நவீன பறவையியல் இலக்கியம் வண்ண ஓவியம் பாராட்டுக்கள் 25-Sep-2017 2:36 pm
சிறப்பு 08-Sep-2017 7:42 pm
Palanirajan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
25-Sep-2017 11:39 am

என்அரு மைசிலை ராமுடு நின்மக(ள்) இல்வாழ்க்கை
பன்னெடு ஆண்டுக ளோங்கிய தெங்கென நன்மைக்காய்
கின்னர மாஇணை சேர்பற வைகளா(ய்) வாழ்வாரே
இன்னமு தானவ ரைஇறை காவென வாழ்வாரே!!!
- பழனி ராஜன்

சிலை = கோதண்டம்

மேலும்

இரு பாதைகள் ஒரு பயணமாய் இணைந்து பயணிப்பதே திருமணம். வாழ்க்கையில் முழுமை திருமணத்தில் தான் பலருக்கு கிடைக்கிறது இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 25-Sep-2017 6:39 pm
Palanirajan - Palanirajan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
24-Sep-2017 5:40 pm

(சந்தக்கலித்துறை)

பெண்ணொருவளை காமாந்தகர் கூட்டாய்க்கெடுத் தாராம்
எண்ணற்றநா ளேட்டிலும்படம் எண்ணமின்றிபோட் டாரு
அண்மைத்தொலைக் காட்சியும்வர எதிரிக்கெதிர் ஊத
தண்டனையடை வதுநிச்சயம் என்பதுநினைப் பாகும் (I)

தீர்க்கப்படா திருத்தப்படா நிகழ்வாஇது கூறு
தீர்க்கமுடியா தொடர்கதையிது ஒன்றன்பிற கொன்று
யார்க்குமக்கறை யார்க்குமேயிலை வெட்கமற்றவர்க் கூற்று
தீர்க்கவோர்கொடுஞ் சட்டமாயினும் திருத்தினாரிலைக் கேளு (II)

(ஆசிரியப்பா)

படம்பிடித் துக்காட் டினாலென் னபலன்
பாட்டெழு திடத்துயர் ஓடிடு மாச்சொல்
முதலில் முதல்மந் திரிமா நாட்டிலே

மேலும்

நன்றி 25-Sep-2017 4:32 pm
நீதி தேவன் சட்டம் திருத்தப்பட நாமும் போராடுவோம் நமக்கு என்ன என நாம் ஒதுங்க வேண்டாம் இரு கைகள் தட்டினால் தான் ஓசை எழும் வாழ்வியல் தத்துவங்கள் தொடரட்டும் உங்கள் சிந்தனைக் கருத்துக்கள் 25-Sep-2017 2:15 pm
விரைவில் சட்டம் திருத்தப்படும் பாருங்கள்' நன்றி'! 25-Sep-2017 7:19 am
தெருவில் வைத்து கயவர்களை கல்லெறிந்து தண்டித்தால் பெண்ணின் நிழலை நாடவும் அடுத்த முறை அஞ்சுவான் ஆனால் இங்கே சட்டங்கள் எல்லாம் பணத்துக்கே விளக்குப் பிடிக்கிறது இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 25-Sep-2017 12:54 am
Palanirajan - Palanirajan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
24-Sep-2017 11:18 am

கடவுள் வாழ்த்து
---------------------
(கலி விருத்தம்)
கைலை வாழ்சிவத் தின்பதம் வீழ்ந்தனம்
ஐங்க ரன்கும ரன்பதம் வீழ்ந்தனம்
வாணி யின்யிரு தாள்தொழ வீழ்ந்தனம்
வானேத் தும்அகத் யர்பதம் ஏத்துமே


(வெண்பா)

அகத்தியர் ஈசனுக் ஒப்பராம் சொன்னார்
பகரமாய் விஞ்ஞானம் பாரில் --- அகலா
இருபத்தைந் துமதிலே காயகற்ப தங்கம்
உருக்கிச்சாய் செய்முறைக் கேளு.

விலைத்தாழ் உலோகத்தை தங்கமாய் மாற்றி
நிலையற்ற தேகமத்தை நீட்டி --- நிலையாய்
தலைவீழா தயிரமாண் டுக்காப்பர் தேகம்
நிலையாகும் அட்டாமாசித் திக்கு

கல்விக்க ரையில கற்பவை நா

மேலும்

நன்றி 25-Sep-2017 4:46 pm
சித்தர் இலக்கியம் போற்றுதற்குரிய படைப்பு தொடரட்டும் தங்கள் சித்தர் கண்டுபிடிப்புகள் படிப்போம் பகிர்வோம் சித்தர் வழி நடப்போம் 25-Sep-2017 2:20 pm
மிகவும் நன்றி 25-Sep-2017 7:13 am
நற்றமிழ் படைப்பு இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 24-Sep-2017 6:56 pm
Palanirajan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
24-Sep-2017 6:14 pm

(வெண்பா)

உண்டிகொடுத்தோர் உயிர்கொடுத் தோரெனில்
கண்ணான கல்விதந்தார் கடவுளாம் -- (கற்) கண்டாய்
வெண்பாப் புனைதலுமக் குப்புதிதா எம்உள்ளம்
தண்ணெணத் துள்ளிமகிழ்ந் தது


செந்தமிழில் கற்றாய் பலதும் தருக்குடனே
நந்தமிழ் விட்டாங்கி லம்கற்றாய் --- மில்டன்
செல்லிஅர்னால்ட் இன்னபிற வும்கற்பித் தேஎம்மை
செல்லமாய்க் கண்டீர்செ துக்கி

வாழிய வாழிய வாழியவே சுப்ரமணியனார் வாழியவே!

--- ராஜ பழம் நீ (24-Sep-2017)

மேலும்

குரு பக்தி வாழ்க்கை பயணம் ஆசிரியர் மாணவர் வாழ்க்கை மேலாண்மைத் தத்துவங்கள் தொடரட்டும் உங்கள் படைப்புகள் 25-Sep-2017 2:25 pm
ஊழியமின்றி வாழ்க்கையை சொல்லித்தந்தவர்கள் பெற்றோர்கள் ஊழியத்தோடு நேரான பாதையை வகுத்தவர்கள் ஆசிரியர்கள் இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 25-Sep-2017 12:58 am
Palanirajan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
24-Sep-2017 5:40 pm

(சந்தக்கலித்துறை)

பெண்ணொருவளை காமாந்தகர் கூட்டாய்க்கெடுத் தாராம்
எண்ணற்றநா ளேட்டிலும்படம் எண்ணமின்றிபோட் டாரு
அண்மைத்தொலைக் காட்சியும்வர எதிரிக்கெதிர் ஊத
தண்டனையடை வதுநிச்சயம் என்பதுநினைப் பாகும் (I)

தீர்க்கப்படா திருத்தப்படா நிகழ்வாஇது கூறு
தீர்க்கமுடியா தொடர்கதையிது ஒன்றன்பிற கொன்று
யார்க்குமக்கறை யார்க்குமேயிலை வெட்கமற்றவர்க் கூற்று
தீர்க்கவோர்கொடுஞ் சட்டமாயினும் திருத்தினாரிலைக் கேளு (II)

(ஆசிரியப்பா)

படம்பிடித் துக்காட் டினாலென் னபலன்
பாட்டெழு திடத்துயர் ஓடிடு மாச்சொல்
முதலில் முதல்மந் திரிமா நாட்டிலே

மேலும்

நன்றி 25-Sep-2017 4:32 pm
நீதி தேவன் சட்டம் திருத்தப்பட நாமும் போராடுவோம் நமக்கு என்ன என நாம் ஒதுங்க வேண்டாம் இரு கைகள் தட்டினால் தான் ஓசை எழும் வாழ்வியல் தத்துவங்கள் தொடரட்டும் உங்கள் சிந்தனைக் கருத்துக்கள் 25-Sep-2017 2:15 pm
விரைவில் சட்டம் திருத்தப்படும் பாருங்கள்' நன்றி'! 25-Sep-2017 7:19 am
தெருவில் வைத்து கயவர்களை கல்லெறிந்து தண்டித்தால் பெண்ணின் நிழலை நாடவும் அடுத்த முறை அஞ்சுவான் ஆனால் இங்கே சட்டங்கள் எல்லாம் பணத்துக்கே விளக்குப் பிடிக்கிறது இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 25-Sep-2017 12:54 am
Palanirajan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
24-Sep-2017 11:18 am

கடவுள் வாழ்த்து
---------------------
(கலி விருத்தம்)
கைலை வாழ்சிவத் தின்பதம் வீழ்ந்தனம்
ஐங்க ரன்கும ரன்பதம் வீழ்ந்தனம்
வாணி யின்யிரு தாள்தொழ வீழ்ந்தனம்
வானேத் தும்அகத் யர்பதம் ஏத்துமே


(வெண்பா)

அகத்தியர் ஈசனுக் ஒப்பராம் சொன்னார்
பகரமாய் விஞ்ஞானம் பாரில் --- அகலா
இருபத்தைந் துமதிலே காயகற்ப தங்கம்
உருக்கிச்சாய் செய்முறைக் கேளு.

விலைத்தாழ் உலோகத்தை தங்கமாய் மாற்றி
நிலையற்ற தேகமத்தை நீட்டி --- நிலையாய்
தலைவீழா தயிரமாண் டுக்காப்பர் தேகம்
நிலையாகும் அட்டாமாசித் திக்கு

கல்விக்க ரையில கற்பவை நா

மேலும்

நன்றி 25-Sep-2017 4:46 pm
சித்தர் இலக்கியம் போற்றுதற்குரிய படைப்பு தொடரட்டும் தங்கள் சித்தர் கண்டுபிடிப்புகள் படிப்போம் பகிர்வோம் சித்தர் வழி நடப்போம் 25-Sep-2017 2:20 pm
மிகவும் நன்றி 25-Sep-2017 7:13 am
நற்றமிழ் படைப்பு இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 24-Sep-2017 6:56 pm
Palanirajan - Palanirajan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
06-Sep-2017 4:02 pm

அட்டிலில் மீந்தரெண் டிட்டிலி எடுத்து
பிட்டுவீ சமூன்று காக்கை வந்து
விட்டுவிட் ததையரு கிகொத்திய போது
சட்டென சீறிவந் தமற்றோர் காக்கை
செட்டை விரித்து துரத்திய தவற்றை
ஒற்றுமை குலைத்த காகம்
பற்றிலா கலியுக காக்கை இதுவே.

---ராஜப் பழம் நீ (17-Aug-2017)

மேலும்

நன்றி 25-Sep-2017 4:36 pm
காகம் : நவீன பறவையியல் இலக்கியம் வண்ண ஓவியம் பாராட்டுக்கள் 25-Sep-2017 2:36 pm
சிறப்பு 08-Sep-2017 7:42 pm
மேலும்...
கருத்துகள்
மேலே