உள்ள முடைமை உடைமை - ஊக்கமுடைமை

குறள் - 592
உள்ள முடைமை உடைமை பொருளுடைமை
நில்லாது நீங்கி விடும்.

Translation :


The wealth of mind man owns a real worth imparts,
Material wealth man owns endures not, utterly departs.


Explanation :


The possession of (energy of) mind is true property; the possession of wealth passes away and abides not.

எழுத்து வாக்கியம் :

ஒருவர்க்கு ஊக்கமுடைமையே நிலையான உடைமையாகும், மற்றப் பொருளுடைமையானது நிலைபேறு இல்லாமல் நீங்கிவிடுவதாகும்.

நடை வாக்கியம் :

மன ஊறுதியே நிலையான உடைமை; செல்வம் உடைமையோ நிலைத்திராமல் நீங்கிவிடும்.
திருவள்ளுவர் (Thiruvalluvar) திருக்குறளை அறம், பொருள், இன்பம் என்ற முப்பால்களை கொண்டு வடிவமைத்துள்ளார். திருக்குறள் (Thirukkural) மொத்தம் 12000 சொற்களில் பாடப்பட்டது.


அறத்துப்பால்
ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை விழுப்பத்து
வேண்டும் பனுவல் துணிவு

பொருட்பால்
எதிரதாக் காக்கும் அறிவினார்க் கில்லை
அதிர வருவதோர் நோய்.

காமத்துப்பால்
கண்களவு கொள்ளும் சிறுநோக்கம் காமத்தில்
செம்பாகம் அன்று பெரிது.
மேலே