எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

இனிய புத்தாண்டு பிறந்தது(2015) புத்தாண்டு பிறந்தது பழைமை எல்லாம்...

இனிய புத்தாண்டு பிறந்தது(2015) புத்தாண்டு பிறந்தது
பழைமை எல்லாம் ஓழிந்தது
புதுமை எல்லாம் பிறந்தது
புதிய புதிய எண்ணம் தோனுது
இனிது மட்டும் நடக்க இருக்குது
நாம் அனைவருக்கும்
இனிய புத்தாண்டு பிறந்தது(2015)


"அனைவருக்கும் நன்றி"

பதிவு : Paul
நாள் : 31-Dec-14, 5:19 pm

மேலே