எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

மனிதன் என்பது கடவுளின் சொல்..... கடவுள் என்பது மனிதனின்...

மனிதன் என்பது கடவுளின் சொல்..... கடவுள் என்பது மனிதனின் சொல்....

மிர்தாத்-

பதிவு : கவிஜி
நாள் : 11-Jan-14, 10:40 pm

மேலே