எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

சமீப காலமாய் கவிஞர்களுக்கும், மற்ற சிலருக்கும் மிகுந்த மனக்குழப்பத்தை...

சமீப காலமாய் கவிஞர்களுக்கும், மற்ற சிலருக்கும் மிகுந்த மனக்குழப்பத்தை ஏற்படுத்திய "Selfie" எனும் வார்த்தையின் தமிழ்ப்பதம் "தாமி" என்றறிக.
நன்றி - விக்கிபீடியா.

பதிவு : ஈஸ்வரன்
நாள் : 28-Mar-15, 8:07 pm

மேலே