எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

சில நேரங்களில் புரட்சி கூட வறட்சி நிவாரணமாகிப் போகும்...

சில நேரங்களில் புரட்சி கூட வறட்சி நிவாரணமாகிப் போகும் அளவுக்கு  
இந்தச் சமூகம் சீர்கெட்டு நிற்கிறது


- ஜின்னா

நாள் : 27-Nov-15, 6:17 am

மேலே