எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

தோகை விரித்து நீ பறந்தாய்... என் மனதை கவர்ந்து...

தோகை
விரித்து நீ பறந்தாய்...
என் மனதை
கவர்ந்து நீ சென்றாய்...
மயிலே
நான் மையல் கொண்டது
எதனாலே?......

நாள் : 16-Jul-16, 4:47 pm

மேலே