எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

கையில் தாராளமாக பணப் புழக்கம் வராதவரை இவ்வருடம்ஆங்கிலப் புத்தாண்டோ...

கையில் தாராளமாக பணப் புழக்கம் வராதவரை இவ்வருடம் 

ஆங்கிலப் புத்தாண்டோ தமிழ்த் தைப் புத்தாண்டோ தமிழ்ச் சித்திரைப் 
புத்தாண்டோ மகிழ்ச்சியான புத்தாண்டே இல்லை.

நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள் ?
----கவின் சாரலன் 


Rate Up 0 Rate Down 0
Close (X)

நாள் : 11-Jan-17, 10:05 am
மேலே