எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

தேன் போல தித்திக்கும் உன் முகம்....!அதில் புன்னகைக்கு மட்டுமே...

தேன் போல தித்திக்கும்  உன் முகம்....!
அதில் புன்னகைக்கு மட்டுமே பஞ்சம்....!
புன்னகைத்தாள் பூவின் அழகையே மிஞ்சும்...!

நாள் : 12-Oct-17, 4:15 pm

பிரபலமான எண்ணங்கள்

அதிகமான கருத்துக்கள்

மேலே