எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

தேன் போல தித்திக்கும் உன் முகம்....!அதில் புன்னகைக்கு மட்டுமே...

தேன் போல தித்திக்கும்  உன் முகம்....!
அதில் புன்னகைக்கு மட்டுமே பஞ்சம்....!
புன்னகைத்தாள் பூவின் அழகையே மிஞ்சும்...!

தேன் போல தித்திக்கும்  உன் முகம்....!
அதில் புன்னகைக்கு மட்டுமே பஞ்சம்....!
புன்னகைத்தாள் பூவின் அழகையே மிஞ்சும்...!


Rate Up 0 Rate Down 0
Close (X)

பதிவு : ராஜதுரை
நாள் : 12-Oct-17, 4:15 pm
மேலே