எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

ஜெயித்த காதல் திருமணத்தோடு முடிந்து விடுகிறது... சொல்லாத காதல்...

ஜெயித்த காதல் திருமணத்தோடு முடிந்து விடுகிறது...
சொல்லாத காதல் முடியவே முடியாத ஒரு கனவுகள் போல் விடியவே விடியாத ஒரு இரவு போல் வாழ்நாள் முழுவதும் நீண்டுக்கொண்டே இருக்கிறது

இராஜேஷ் ...

பதிவு : நா இராஜேஷ்
நாள் : 10-Apr-18, 6:47 am

மேலே