எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

நமது நாட்டில் ஏன் சாமானியனுக்கு ஒரு சட்டம் அதிகார...

நமது நாட்டில் ஏன் சாமானியனுக்கு ஒரு சட்டம் 

அதிகார வர்க்கம் 
ஆட்சியாளர்கள் 
பணம் உள்ளவர்களுக்கு ஒரு சட்டம்? 
ஜனநாயக நாடுதானா இது ?

பழனி குமார் 

நாள் : 14-May-18, 6:45 am

மேலே