எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

யாரைத்தான் நம்புவது ?-----------------------------------நமது நாட்டில் ​ஒரு இந்தியக் குடிமகன்...

யாரைத்தான் நம்புவது ?

-----------------------------------

நமது நாட்டில் 
​ஒரு இந்தியக் குடிமகன் 
​ஒரு சாதாரண சாமானியன்  
ஒரு ஏழை எளியவன் ​​
யாரைத்தான் நம்புவது  ?

சட்டத்தையா 
சட்டமன்றத்தையா 
பாராளுமன்றத்தையா 

ஆளுநரையா 
முதல் அமைச்சரையா 
அமைச்சர்களையா 
அரசாங்க அதிகாரிகளையா  
மக்கள் பிரதிநதிகளையா 

நீதிபதிகளையா 
உயர்நீதி மன்றத்தையா 
உச்சநீதி மன்றத்தையா 

புரியாத புதிராக உள்ளது 
​விடையறியா வினாவாக உள்ளது ​!
​பதில் அறிந்தவர் பதிவிடலாம் .​


       பழனி குமார்             

     

நாள் : 17-May-18, 2:14 pm

அதிகமான கருத்துக்கள்

மேலே