எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

காண கோடி கண்கள்.... இவ்வுலகில் இருந்தும்.... உன்னை காணும்.....!!!!...காண கோடி கண்கள்....

இவ்வுலகில் இருந்தும்....


உன்னை காணும்.....!!!!

இக்கண்கள்.....


இனியில்லை....!!!வலியோடு  வாழும் எனக்கு விடை கொடு ......


உன்னோடு மட்டுமில்லை ....

உன் நினைவுகளோடும்....!!!!!

பதிவு : பிரிய சகி
நாள் : 13-Oct-18, 5:21 pm

மேலே