எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

கருவம் உள்ளம் தானே எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் மனிதன் பிறந்துவிட்டான்...

கருவம்

உள்ளம் தானே எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் மனிதன் பிறந்துவிட்டான் என்ற உண்மையை எப்பொழுது தர போகிறாய்.

பதிவு : babu
நாள் : 29-Nov-18, 7:31 pm

மேலே