எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

காதல் இணைத்தது காலம் பிரித்தது ..🤔🤔 மீண்டு வாரா...

காதல் இணைத்தது 
காலம் பிரித்தது ..🤔🤔
மீண்டு வாரா தூரத்தில் நீ
மீள முடிய துயரத்தில் நான்..🤐

பதிவு : RJ மானசா
நாள் : 5-Mar-19, 10:49 pm

மேலே