எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

வாழ்க்கை என்பது அது இது என்றாலும் வாழ்க்கையின் ரகசியம்...

வாழ்க்கை என்பது  அது இது என்றாலும் வாழ்க்கையின் ரகசியம் வாழ்ந்து பார்த்தால் தான் தெரியும்........வாழ்க்கை அனுபவமே வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கிறது.........

பதிவு : JoTamil
நாள் : 26-Mar-19, 10:45 pm

மேலே