எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

என் விழிகளை மூடியபடி... உன் நினைவுகளை நினைத்தபடியே காத்திருக்கிறேன்......

என் விழிகளை மூடியபடி...


உன் நினைவுகளை நினைத்தபடியே காத்திருக்கிறேன்...

உன் உணர்வுகளோடு என் தனிமையில்...

பதிவு : Dhivi
நாள் : 14-May-19, 12:36 pm

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே