எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

தேவைக்காக பழகும் உறவுகளுடனும் பணத்துக்காக பாசம் காட்டும் உறவுகளுடனும்...

தேவைக்காக பழகும் உறவுகளுடனும் பணத்துக்காக பாசம் காட்டும் உறவுகளுடனும் இருப்பதை விட அனத்தையாக வாழ்வது எவ்வளவோ மெல்.


பதிவு : R Parthiban
நாள் : 15-Jun-19, 6:40 am

மேலே