எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

நிரந்தரம் இல்லாத வாழ்க்கை யாரும் யாருக்காகவும் இல்லை என்பது...

நிரந்தரம் இல்லாத வாழ்க்கை

யாரும் யாருக்காகவும் இல்லை என்பது
 மட்டுமே நிஜம்...... 

எல்லோருக்கும் பணமிருந்தால்
போதும்....

பதிவு : SEZHILSANGEETHA
நாள் : 9-Sep-19, 12:17 pm

மேலே